Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Thống kê 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ THEO NGẠCH CÔNG CHỨC
Tính đến thời điểm (hiện tại)
TT
Đơn vị
GV
GVC
NCV
NCVC
CV
CVC
1
Cơ quan Đại học Huế
9
4
0
3
39
0
2
Trường Đại học Khoa học
218
60
5
5
4
0
3
Trường Đại học Sư phạm
193
43
19
2
10
0
4
Trường Đại học Y dược
275
65
1
38
2
0
5
Trường Đại học Nông lâm
225
42
22
27
7
2
6
Trường Đại học Nghệ thuật
81
0
0
0
20
0
7
Trường Đại học Kinh tế
165
14
0
6
12
1
8
Trường Đại học Ngoại ngữ
166
20
0
25
4
1
9
Trường Đại học Luật
77
4
0
2
1
0
10
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
28
2
0
0
9
0
11
Khoa Du lịch
71
1
0
0
3
0
12
Khoa Giáo dục Thể chất
46
3
0
0
5
0
13
Trung tâm Đào tạo Quốc tế
0
0
0
0
1
0
14
Trung tâm Giáo dục thường xuyên
1
0
0
1
13
0
15
Trung tâm Học liệu
0
0
0
0
9
0
16
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0
0
0
1
0
0
17
Trung tâm Phục vụ Sinh viên
0
0
0
1
0
0
18
Trung tâm ươm tạo và chuyển giao công nghệ
0
1
5
1
2
1
19
Viện Tài nguyên và Môi trường
1
0
14
0
1
0
20
Viện Công nghệ Sinh học
0
0
9
0
0
0
21
Nhà Xuất bản
0
0
0
0
1
1
22
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
214
54
15
9
6
3
Tổng cộng
1770
313
90
121
149
9