Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Thống kê 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ THEO NGẠCH CÔNG CHỨC
Tính đến thời điểm (hiện tại)
TT
Đơn vị
GV
GVC
NCV
NCVC
CV
CVC
1
Cơ quan Đại học Huế
10
4
0
3
39
0
2
Trường Đại học Khoa học
216
59
5
5
4
0
3
Trường Đại học Sư phạm
197
43
19
2
10
0
4
Trường Đại học Y dược
276
65
1
38
2
0
5
Trường Đại học Nông lâm
225
40
21
26
6
0
6
Trường Đại học Nghệ thuật
81
0
0
0
20
0
7
Trường Đại học Kinh tế
165
14
0
6
12
1
8
Trường Đại học Ngoại ngữ
167
20
0
25
4
0
9
Trường Đại học Luật
77
4
0
2
1
0
10
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
28
2
0
0
9
0
11
Khoa Du lịch
71
1
0
0
3
0
12
Khoa Giáo dục Thể chất
46
3
0
0
5
0
13
Trung tâm Đào tạo Quốc tế
0
0
0
0
1
0
14
Trung tâm Giáo dục thường xuyên
1
0
0
1
13
0
15
Trung tâm Học liệu
0
0
0
0
9
0
16
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
0
0
0
1
0
0
17
Trung tâm Phục vụ Sinh viên
0
0
0
1
0
0
18
Trung tâm ươm tạo và chuyển giao công nghệ
0
1
5
1
2
1
19
Viện Tài nguyên và Môi trường
1
0
14
0
1
0
20
Viện Công nghệ Sinh học
0
0
12
1
0
0
21
Nhà Xuất bản
0
0
0
0
1
1
22
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
215
54
15
9
6
3
Tổng cộng
1776
310
92
121
148
6