Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hình thái động lực và điều kiện sinh thái bờ biển lagoon Trung bộ Việt Nam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ Yếu Hội Nghị Quốc Tế Sukin Lần III, Matxcơva
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1995
Tập:
Số:
Trang: 6
Lĩnh vực:
Tác giả: Nguyễn Thám
Đề tài liên quan: 0