Dữ liệu đề tài
Stt Đơn vị công tác Dự án cấp Nhà nước Đề tài cấp Bộ Đề tài cấp Tỉnh Đề tài cấp Cơ sở Dự án hợp tác quốc tế Dự án SXTN cấp Nhà nước Đề tài độc lập cấp Nhà nước Đề tài thuộc chương trình TĐ cấp NN Dự án thuộc chương trình TĐ cấp NN Nghiên cứu cơ bản Nhiệm vụ nghiên cứu theo NĐT Giáo dục và Bảo vệ môi trường Đề tài trọng điểm cấp Bộ Dự án SXTN cấp Bộ Đề tài cấp Đại học Huế Đề tài/Nhiệm vụ cấp Quốc gia Chương trình KHCN cấp Bộ Nhiệm vụ bảo tồn nguồn GEN cấp Bộ Tổng cộng
1 Cơ quan Đại học Huế 9 201 13 63 31 1 7 1 - 13 3 - 8 1 299 2 10 - 662
2 Trường Đại học Khoa học 10 204 122 233 79 - 9 7 1 52 6 3 10 1 141 2 2 2 884
3 Trường Đại học Sư phạm 16 199 5 451 8 - 5 1 - 55 2 1 7 2 95 1 1 - 849
4 Trường Đại học Nông lâm 14 113 93 527 203 1 4 6 8 19 2 1 9 5 133 5 - 3 1146
5 Trường Đại học Y dược 1 88 16 245 2 - 2 - - 1 1 - 3 - 47 - - - 406
6 Trường Đại học Kinh tế 1 51 2 334 39 - 1 2 - 4 - - 2 - 85 3 - - 524
7 Trường Đại học Nghệ thuật - 17 3 31 2 - 1 - - - - - 1 - 1 - - - 56
8 Trường Đại học Ngoại ngữ - 31 - 101 4 - - - - 1 - - 1 - 36 - - - 174
9 Trường Đại học Luật - 7 1 72 - - - - - 2 - - - - 24 - - - 106
10 Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - 7 - 1 - - - - - - - - - - 3 - - - 11
11 Khoa Giáo dục Thể chất - - - 122 - - - - - - - - - - 7 - - - 129
12 Viện Công nghệ Sinh học 1 25 18 14 14 - 6 3 1 2 2 3 1 - 31 2 - - 123
13 Trường Du lịch 1 2 9 155 4 - - - - 2 - - - - 14 - - - 187
14 Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị - 1 1 18 - - - 1 - - - - - - 7 - - - 28
15 Nhà Xuất bản - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
16 Trung tâm Phục vụ Sinh viên - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - - - 27 - - - - - - - - - - 3 - - - 30
18 Khoa Quốc tế - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - 2
19 Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1
20 Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo - - 1 - - - - - - - - - - - 2 1 - - 4
21 Cộng tác viên ngoài Đại học Huế 13 61 55 23 51 - 20 8 - 20 3 - 1 1 - 7 - - 263