Đơn vị công tác Dự án cấp Nhà nước Đề tài cấp Bộ Đề tài cấp Tỉnh Đề tài cấp Cơ sở Dự án hợp tác quốc tế Dự án SXTN cấp Nhà nước Đề tài độc lập cấp Nhà nước Đề tài thuộc chương trình TĐ cấp NN Dự án thuộc chương trình TĐ cấp NN Nghiên cứu cơ bản Nhiệm vụ nghiên cứu theo NĐT Giáo dục và Bảo vệ môi trường Đề tài trọng điểm cấp Bộ Dự án SXTN cấp Bộ Đề tài cấp Đại học Huế Đề tài/Nhiệm vụ cấp Quốc gia Chương trình KHCN cấp Bộ Nhiệm vụ bảo tồn nguồn GEN cấp Bộ Tổng cộng
1 Cơ quan Đại học Huế 8 153 13 53 25 2 7 1 - 13 2 - 8 1 191 2 4 - 483
2 Trường Đại học Khoa học 9 198 111 191 57 - 10 6 1 47 5 3 10 1 106 - 1 - 756
3 Trường Đại học Sư phạm 14 194 5 365 8 - 5 1 - 50 2 1 7 2 67 - 1 - 722
4 Trường Đại học Nông lâm 12 111 70 340 168 1 4 6 8 16 1 1 9 5 107 5 - 3 867
5 Trường Đại học Y dược 1 85 14 154 2 - 2 - - 1 1 - 3 - 25 - - - 288
6 Trường Đại học Kinh tế 1 48 2 180 31 - 1 2 - 2 - - 2 - 49 3 - - 321
7 Trường Đại học Nghệ thuật - 16 1 29 2 - 1 - - - - - 1 - 1 - - - 51
8 Trường Đại học Ngoại ngữ - 31 - 75 2 - - - - - - - 1 - 18 - - - 127
9 Viện Tài nguyên và Môi trường 1 22 10 7 9 - 2 3 1 2 2 3 1 - 15 - - - 78
10 Trường Đại học Luật - 5 1 45 - - - - - 1 - - - - 11 - - - 63
11 Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - 7 - 1 - - - - - - - - - - 1 - - - 9
12 Khoa Giáo dục Thể chất - - - 104 - - - - - - - - - - 2 - - - 106
13 Viện Công nghệ Sinh học - 2 5 8 5 - - 1 - - - - - - 17 1 - - 39
14 Trường Du lịch 1 2 8 136 4 - - - - 1 - - - - 7 - - - 159
15 Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị - 1 1 16 - - - 1 - - - - - - 5 - - - 24
16 Nhà Xuất bản - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 Trung tâm Phục vụ Sinh viên - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - - - 15 - - - - - - - - - - 1 - - - 16
19 Khoa Quốc tế - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1
20 Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
21 Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1
22 Cộng tác viên ngoài Đại học Huế 8 49 23 14 25 - 17 9 - 13 2 - 1 1 - 3 - - 165