Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: A model of QoS differentiation burst assembly with padding for improving the performance of OBS networks
Tạp chí:
ISSN: 1300-0632
Tên tạp chí Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences (1300-0632, E-ISSN: 1303-6203)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Scientific and Technical research Council of Turkey
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ISI
Năm đăng: 2018
Tập: 26
Số: 4
Trang: 1783-1795
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật (Chính), Lê Văn Hòa, Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Mạnh Thạnh
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.3906/elk-1710-45