Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Delay Fairness Using the Burst Assembly for Service Differentiation
Tạp chí:
ISSN: 2233-7326
Tên tạp chí ETRI Journal (1225-6463, E-ISSN: 2233-7326)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ISI
Năm đăng: 2018
Tập: 40
Số: 3
Trang: 347-354
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Võ Viết Minh Nhật (Chính), Lê Văn Hòa, Lê Mạnh Thạnh
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://onlinelibrary.wiley.com/toc/22337326/2018/40/3