Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Buffalo production status and reproductive capacities in Quang Dien district, Thua Thien Hue province
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí World congress of Reproductive Biology
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2017
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Dương Thanh Hải (Chính), Phạm Hoàng Sơn Hưng, Trần Sáng Tạo, Lê Xuân Nam, Tomas J Acosta, Tomas J Acosta
Đề tài liên quan: 0