Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: What is the value of sustainably-produced rice? Consumer evidence from experimental auctions in Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 0306-9192
Tên tạp chí FOOD POLICY (0306-9192, E-ISSN: 1873-5657)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER SCI LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ISI
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH, Xã hội học khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Diễm My (Chính), Matty Demont, Ellen J. Van Loo, Annalyn de Guia, Pieter Rutsaert, Trần Hữu Tuấn, Wim Verbeke
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306919217306462