Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Exploring the Association between Religious Values and Communication about Pain Coping Strategies: A Case Study with Vietnamese Female Cancer Patients
Tạp chí:
ISSN: 1799-2591
Tên tạp chí Theory and Practice in Language Studies (1799-2591, E-ISSN: 2053-0692)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Academy Publisher
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2018
Tập: 8
Số: 9
Trang: 1131-1138
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Hồ Hoàng Thủy (Chính)
Đề tài liên quan: 0