Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Investigation of cyclotron-phonon resonance in monolayer molybdenum disulfide
Tạp chí:
ISSN: 0022-3697
Tên tạp chí Journal of Physics and Chemistry of Solids (0022-3697, E-ISSN: 1879-2553)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ISI
Năm đăng: 2018
Tập: 125
Số:
Trang: 74-79
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Tác giả: N. Binh, Bùi Đình Hợi (Chính), Doan V. Thuan, Nguyen N, Hieu, Chuong V. Nguyen, Huynh V. Phuc, Tong S. Tien, Nguyen T. T. Nhan, Nguyen D. Hien, Nguyen N. Anh, Le T. Dung, Lê Thị Thu Phương (Chính)
File đính kèm:
  1. p1.pdf
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022369718322698