Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Throughput-based Fair Bandwidth Allocation in OBS Networks
Tạp chí:
ISSN: 2233-7326
Tên tạp chí ETRI Journal (1225-6463, E-ISSN: 2233-7326)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ISI
Năm đăng: 2018
Tập: 40
Số: 5
Trang: 624-633
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Lê Văn Hòa (Chính), Võ Viết Minh Nhật, Lê Mạnh Thạnh
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://journals.tubitak.gov.tr/elektrik/issues/elk-18-26-4/elk-26-4-9-1710-45.pdf