Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Magneto-electronic perturbation effects on the electronic phase of phosphorene
Tạp chí:
ISSN: 2053-1591
Tên tạp chí Materials Research Express (2053-1591, E-ISSN: 2053-1591)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Institute of Physics Publishing
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ISI
Năm đăng: 2018
Tập: 6
Số: 2
Trang: 026102
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Tác giả: Nguyen D Hien, Lê Thị Thu Phương, Chuong V Nguyen, Huynh V Phuc, Nguyen N Hieu, Houshang Araghi Kazzaz, Bùi Đình Hợi (Chính)
File đính kèm:
  1. Mat__Res__Express6(2019)026102.pdf
Đề tài liên quan: 1
Liên kết: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/aaed8c