Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Vấn đề năng lượng trong hợp tác của Ấn Độ với Myanmar đầu thế kỷ XXI - Những nhân tố tác động và thành tựu chủ yếu
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Trẻ 2018, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, NXB Đại học Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang: 38-46
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình
Đề tài liên quan: 0