Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: VẤN ĐỀ NĂNG LƯỢNG TRONG HỢP TÁC CỦA ẤN ĐỘ VỚI MYANMAR ĐẦU THẾ KỶ XXI - NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG VÀ THÀNH TỰU CHỦ YẾU
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Trẻ 2018, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, NXB Đại học Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2018
Tập:
Số:
Trang: 38-46
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình
Đề tài liên quan: 0