Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Một số đặc điểm sinh học của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti Matile - Ferrero) (Homoptera: Pseudococcidae) trên các giống sắn khác nhau
Tạp chí:
ISSN: 2354-0710
Tên tạp chí Tạp chí Bảo vệ thực vật (0868-2801)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện Bảo vệ thực vật
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2019
Tập: 281
Số: 6
Trang: 20-25
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Tác giả: Hoàng Hữu Tình (Chính), Trần Đăng Hòa, Nguyễn Thị Giang, Ngô Đắc Chứng
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create