Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: De la recherche appliquée à la recherche-action - Réflexions sur un passage plus contextualisé et actionnel - Le cas du CECRL
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu hội thảo Pháp ngữ vùng Châu Á Thái Bình Dương
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2019
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: Phạm Anh Tú (Chính)
File đính kèm:
  1. Communication_de_PHAM_Anh_Tu_-_2015.docx
Đề tài liên quan: 0