Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Cải cách Minh Trị (1868) và công cuộc đổi mơi sở Việt Nam (1986) - Một vài đối sánh
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2019
Tập:
Số:
Trang: 6 - 14
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Tác giả: Nguyễn Văn Tận
File đính kèm:
  1. Minh_Trị_duy_tân.doc
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: Japan Foundation