Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: An in-depth study of the Judd-Ofelt analysis, spectroscopic properties and energy transfer of Dy3+ in alumino-lithium-telluroborate glasses
Tạp chí:
ISSN: 0022-2313
Tên tạp chí Journal of Luminescence (0022-2313, E-ISSN: 1872-7883)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER SCIENCE BV
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ISI
Năm đăng: 2019
Tập: Volume 210
Số: June 2019
Trang: 435–443
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Văn Tuất
File đính kèm:
  1. J_Lumines.pdf
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2019.03.009