Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Anin-depthstudyoftheJudd-Ofeltanalysis,spectroscopicpropertiesand energytransferofDy3+ inalumino-lithium-telluroborateglasses
Tạp chí:
ISSN: 0022-2313
Tên tạp chí Journal of Luminescence (0022-2313)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Chinese Electronic Periodical Services
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2019
Tập: Volume 210
Số: June 2019
Trang: 435–443
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Văn Tuất
File đính kèm:
  1. J_Lumines.pdf
Đề tài liên quan: 0