Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Trọng Thắng

Hoàng Trọng Thắng
Cử nhân

Ngành đào tạo:
Kinh tế tài chính - ngân hàng

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế tài chính - ngân hàng

Đơn vị quản lý:
Trung tâm ươm tạo và chuyển giao công nghệ

Xem chi tiết
Trần Thị Bách Thảo

Trần Thị Bách Thảo

Ngành đào tạo:
Kinh tế phát triển

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế phát triển

Đơn vị quản lý:
Trung tâm ươm tạo và chuyển giao công nghệ

Xem chi tiết