Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Nghĩa Duyệt

Hoàng Nghĩa Duyệt
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi động vật

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi động vật

Đơn vị quản lý:
Trung tâm ươm tạo và chuyển giao công nghệ

Xem chi tiết