Dữ liệu đề tài

B2010.ĐHH.01

Thực trạng và những giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ,công chức ở Đại học Huế giai đoạn 2000 - 2010

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục thường xuyên
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hòa (Chủ nhiệm)