Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nội dung bồi dưỡng giáo viên sinh học để giảng dạy tốt chương trình vi sinh vật học ở lớp 10 chuyên ban
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội Thảo Khoa Học Giảng Dạy Sinh Học PTTH, Trường ĐHSP Vinh, 3/1996
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1996
Tập:
Số:
Trang: 45 - 50
Lĩnh vực:
Tác giả: Biền Văn Minh
Đề tài liên quan: 0