Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Heterologous expression of endo-1,4-beta-xylanaseC from Phanerochaete chrysosporium in Pichia pastoris
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí TNU Journal of Science and Technology (Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên) (2734-9098, E-ISSN: 2615-9562)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Thái Nguyên
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ACI
Năm đăng: 2011
Tập: 111
Số: 6
Trang: 654-657
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Seung-Wook Kim, Seung-Moon Park
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389172311000740