Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Heterologous Expression of Endo-1,4-beta-xylanaseA from Phanerochaete chrysosporium in Pichia pastoris.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Mycobiology (1229-8093, E-ISSN: 2092-9323)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản KOREAN SOC MYCOLOGY
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2011
Tập: 39
Số: 2
Trang: 121-124
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Saravanakumar Thiyagarajan, Yu-Lim Son and Seung-Moon Park, Saravanakumar Thiyagarajan, Yu-Lim Son and Seung-Moon Park
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3385102/