Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hiện trạng môi trường các hồ trong Kinh Thành Huế và giải pháp cải thiện
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ III, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2010
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Yến, Phạm Khắc Liệu;Nguyễn Bắc Giang
Đề tài liên quan: 0