Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The role of the farm economy model in resources, environment protection and management in the provinces of the central coast, Vietnam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí The 10th International Conference of Southeast Asian Geography Association. Understanding the Changing Space, Place and Cultures of Asia. Publish House of Hanoi National University of Education
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2010
Tập:
Số:
Trang: 538-544
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Thị Tằm
Đề tài liên quan: 0