Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu môi trường nuôi cấy callus cà gai leo (Solanum hainanense Hance)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội nghị khoa học cán bộ nữ lần thứ 6. Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2007
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Nguyễn Hữu Thuần Anh, Lê Thị Hà Thanh
Đề tài liên quan: 0