Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu khả năng tích lũy glycoalkaloid trong callus của cây cà gai leo (Solanum hainanense Hance)
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2007
Tập:
Số:
Trang: 229-232
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Nguyễn Hữu Thuần Anh, Lê Thị Hà Thanh, Bình, Đoàn Hữu Nhật, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Hoàng Lộc
Thuộc đề tài: 0