Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tổng hợp một vài hợp chất tương tự Flavon, có chứa nhân indol
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry) (0866-7144, E-ISSN: 2572-8288)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY & Vietnam Academy of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 1994
Tập: 32
Số: 2
Trang: 32
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Lan, Phạm Trí Hiếu
Đề tài liên quan: 0