Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tổng hợp một vài hợp chất indolylbenzoxazol và indolylbenzimidazol
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry) (0866-7144, E-ISSN: 2572-8288)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY & Vietnam Academy of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 1996
Tập: 34
Số: 3
Trang: 48
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Lan, Nguyễn Đức Khanh
Đề tài liên quan: 0