Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tổng hợp và chuyển hóa một số xeton α, β-không no từ 3- formylindol và các o-hidroxiaxetophenon
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry) (0866-7144, E-ISSN: 2572-8288)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY & Vietnam Academy of Science and Technology
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 1997
Tập: 35
Số: 3
Trang: 17
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Lan, Phan Văn Cư
Đề tài liên quan: 0