Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Bài toán bờ hỗn hợp đối với phương trình parabolic cấp 2 trong miền với biên có điểm kỳ dị
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Toán học
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1986
Tập: 14
Số: 2
Trang: 1-14
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Đoàn Văn Ngọc, Nguyễn Hoàng
Đề tài liên quan: 0