Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Phân tích gen Pi-ta kháng bệnh đạo ôn ở một số giống lúa (Oryza sativa L.).
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2008
Tập: 6
Số: 2
Trang: 221-226
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Văn Song, Phan Thị Phương Nhi, Trương Thị Trâm Chi, Dương Thị Thảo Trang
Đề tài liên quan: 0