Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Xác định gen Pi-b kháng bệnh đạo ôn ở một số giống lúa (Oryza sativa L.).
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2008
Tập: 6
Số: 1
Trang: 61-68
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Trương Thị Bích Phượng, Dương Thị Thảo Trang, Nguyễn Văn Song, Nguyễn Hoàng Lộc
Đề tài liên quan: 0