Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ảnh hưởng của trồng cỏ nuôi bò đến các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường của xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2007
Tập: 16
Số:
Trang: 21-25
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Hoàng Mạnh Quân, Lê Đình Phùng
Đề tài liên quan: 0