Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Production of glycoalkaloids from callus cultures of Solanum hainanense Hance
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Journal of Plant Biotechnology
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2010
Tập: 37
Số:
Trang: 96-101
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Hữu Thuần Anh, Doan Huu Nhat Binh, Moon-Sik Yang, Tae-Geum Kim
Thuộc đề tài: 0