Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hiệu quả kinh tế của việc chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp sang trồng cỏ nuôi bò ở xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2007
Tập: 15
Số:
Trang: 18-21
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Hoàng Mạnh Quân, Lê Đình Phùng
Thuộc đề tài: 0