Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ứng dụng sound card máy tính trong thiết kế, chế tạo máy phát, oscilloscope số.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội Nghị Vật Lý Toàn Quốc Lần Thứ VI
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2005
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Võ Thanh Tùng, Phan Hải Phong, Lê Thị Liên Phương
Đề tài liên quan: 0