Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Phương pháp chắn logarit gốc giải bài toán quy hoạch tuyến tính
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388, E-ISSN: 2615-9678)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2009
Tập: 53
Số:
Trang: 43-54
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Bùi Văn Hiếu (Chính), Huỳnh Thế Phùng
Thuộc đề tài: 0