Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Effect of dietary Lysine supplementation on the performance of Mong Cai Sows and their piglets
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Asian-Aust. J. Anim. Sci.
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2010
Tập: 23
Số: 3
Trang: 385-395
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Phạm Khánh Từ, Lê Đức Ngoan, Wouter Hendriks, Carola Van der Peet-Schwering, Martin Verstegen
Đề tài liên quan: 0