Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nutritional constraints and possibility for pig production on smallholders farms in Central Vietnam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2010
Tập: 23
Số: 2
Trang: 253-262
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Phạm Khánh Từ, Lê Đức Ngoan, Wouter Hendriks, Martin Verstegen
Đề tài liên quan: 0