Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Effect of genotype and dietary protein level on growth performance and carcass characteristics of fattening pigs in Central Vietnam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Asian-Aust. J. Anim. Sci.
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2010
Tập: 23
Số: 8
Trang: 1034-1042
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Phạm Khánh Từ, Lê Đức Ngoan, Wouter H. Hendriks, C. M. C. van der Peet-Schwering, Martin W. A Verstegen
Đề tài liên quan: 0