Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Effect of dietary crude protein content and season on the performance and carcass quality of exotic pigs in Central Vietnam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Asian-Aust. J. Anim. Sci
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2011
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Phạm Khánh Từ, Lê Đức Ngoan, Wouter H. Hendriks, Carola M. C. Van der Peet Schwering, Martin W. A. Verstege
Đề tài liên quan: 0