Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Thử nghiệm nuôi thương phẩm cá dìa (Siganus guttatus)trong bể xi măng
Tạp chí:
ISSN: 1859 - 1388
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388, E-ISSN: 2615-9678)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2007
Tập:
Số: 39
Trang: 65-71
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Hoàng Nghĩa Mạnh (Chính)
File đính kèm:
  1. Bai_bao_nuoi_ca_dia_trong_be_xi_mang1.pdf
  2. Bai_bao_nuoi_ca_dia_trong_be_xi_mang1.docx
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/data/2019/10/10__Nguyen_Thi_Thuy_Hang_-_4Bai_bao_tren_tap_chi_khoa_hoc2.pdf