Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu thành phần dinh dưỡng của đầu và võ tôm ở Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1999
Tập:
Số: 2
Trang: 89-92
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Đức Ngoan, Lê Văn An
Thuộc đề tài: 0