Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp tại vùng cát tỉnh Quảng Trị.
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2011
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Vo Chi Tien, Hoàng Mạnh Quân
Thuộc đề tài: 0