Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Hiện trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt ở các nông hộ đã được chuyển giao tiến bộ kỹ thuật tại Quảng Trạch, Quảng Bình
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2009
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Hoàng Mạnh Quân, Lê Đình Phùng, Nguyễn Xuân Bả, Ngô Mậu Dũng
Đề tài liên quan: 0