Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: On the theory of phonoriton in cubic semiconductors with a degenerate valence band
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Preprint ICTP
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1992
Tập:
Số: 318
Trang:
Lĩnh vực:
Tác giả: Lê Quý Thông
Thuộc đề tài: 0