Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The additional contribution caused by coulomb interaction to theexciton dispersion in multiple quantum wells and superlattices for direct band gapcubic semiconductors
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Preprint ICTP
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1992
Tập:
Số: 320
Trang:
Lĩnh vực:
Tác giả: Lê Quý Thông
Thuộc đề tài: 0