Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: On the theory phonoriton in semiconductor
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Communication In Physics
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1995
Tập:
Số: 5
Trang: 13
Lĩnh vực:
Tác giả: Lê Quý Thông
Thuộc đề tài: 0