Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: On the damping of phonoriton
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Proceeding of the 4th National Conference of Physics
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 1998
Tập:
Số:
Trang: 188
Lĩnh vực:
Tác giả: Lê Quý Thông
Thuộc đề tài: 0