Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: On the Kondo energy of the periodic Anderson model with interacting conduction electrons
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí World Scientific
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2000
Tập:
Số: 7
Trang: 210
Lĩnh vực:
Tác giả: Lê Quý Thông
Thuộc đề tài: 0